کفش ملی ایران بر پای روسها

هر بلاگری، در هر حوزهای که فعالیت میکند، آنقدر شرایط و طرح و المان برای تبلیغکردن در نظر گرفته که این سختی محاسبه را چندین برابر هم میکند. از نظر من مهمترین کارکرد اینها سرکوب ذهنی مستضعفان است و میخواهند نشان دهند شما خنگ هستید که شادخوار نیستید و شما عقبمانده و کمتوان هستید که نتوانستید اندازه ما بخورید. امیر خراسانی، پژوهشگر و جامعهشناس هم در ادامه و در ارتباط با این ماجرا گفت: «دنیای امروز با پدیدهای مواجه است که نه تولید میکند نه خدمات میدهد و فقط میتواند آدم معروفی شود. همین طور در سال ۱۳۲۷ با طراحی نوآورانه خود پاساژی به نام «استاندارد» را در خیابان زند شیراز افتتاح کرد که چندین مغازه و یک سینما داشت. گالوش، اولین کفش ماشینی خاورمیانه بود، تولیدش در خیابان خیام تهران آغاز شد. ضرورت دارد مشخص شود که چرا این داراییهای مطرح و مهم بازنشستگان، مورد بی توجهی قرار گرفته و چه افرادی و چه سیاستهایی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی برای شرکتهایی همچون کفش ملی شده اند.

علیرضا بهداد در خاطره ای از وی نقل می کند: اولینباری که با دکتر رضا نیازمند قرار گفتوگو گذاشتم بهار ۹۲ بود. با مصادره شدن گروه صنعتی ملی در سال ۵۸، محمدرحیم ایروانی در سال ۱۳۶۰ ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. وی افزود: شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ آتیه صبا در زمینههای مختلفی اعم از صنعت و معدن، حمل و نقل، گردشگری و صنایع غذایی فعالیت میکنند که برای مشخص شدن وسعت آن چند نمونه را عنوان میکنم. برای بهتر روشن شدن ماجرای بیمهکردن معده یک بُخُور مجازی، گفتوگویی با مجید حسینی، جامعهشناس و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران انجام دادیم. ایروانی توانست با مدل فکری صحیح به راحتی کفش را که در آن زمان کالایی لوکس به حساب میآمد در ذهن مردم به عنوان یک نیاز اصلی تلقی کرده و با تولید انواع کفش برای تمامی طبقات جامعه، مدل پوششی جامعه را دستخوش تغییرات جدی کند.

تمامی کارآفرینان علاوه بر فعالیتهای تجاری به فعالیتهای خیرخواهانه اجتماعی نیز میپرداختند تا به نوعی هم به جامعه کمک کنند و هم زمینهساز پیشرفت برای بقیه شوند. هرچند تمام ظاهر آنها تشویق به مصرف است اما مهمتر این است که ذهن و روح جامعه را و نور پروژکتور صحنه جامعه را از اینکه روی اقشاری که امکان مصرف ندارند و دچار تبعیض شدند، بردارد. در واقع ائتلاف سوپراستارهای سرمایهداری از تستر تا رامبد جوان ائتلاف فقط مصرف نیست، بلکه ائتلاف ضدمستضعفان است. فرهانی تصریح کرد: انجمن کفش قم آمادگی دارد تا با بکارگیری روش های نوین بازاریابی و فروش، به رونق فروشگاه های کفش ملی کمک نموده و با استفاده از روش های تجربه شده سوددهی کفش ملی را تضمین نماید. این همه داستان دارایی های کفش ملی نیست! کاش بهجای بیمه و آن مراسم مجلل، یکبار حمید سپیدنام و باقی شبیه به خودشها را یکجا جمع میکردند برای اطلاع از همینها؛ از اینکه این همه خوردی، هم غذا و هم پول، مالیاتش را دادی؟

ما همه یک مشت تازهبهدوران رسیدهایم؛ آنهایی که هیچ ریشهای در سنت فرهنگی خود ندارند، ولی این تنها کارکرد این طرفداران معده و بدن نیست. شادخواری که آنها ترویج میکنند، زیادخواری که ترویج میکنند، آلترامصرف و ابرمصرفی که ترویج میکنند و به تعبیر دقیقتر مصرف شأنی و آن چیزی که تبلیغ میکنند تنها وظیفه آنها نیست. این اطلاعات بزرگ این کار را تنها نمیکنند که ما را به مصرف تشویق کنند. او عاشق کار کردن در این خانواده بزرگ بود و همین عامل باعث به وجود آمدن اصطلاح «خانواده بزرگ کفش ملی» در کارخانه شد. ۹. مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کفش ملی، آقامعلی سلطانی، رئیس هیئت مدیره این شرکت علیرضا موثقی و مهدی مجیدی، عضو هیئت مدیره هستند.