مجلس با تحقیق و تفحص از کفش ملی موافقت کرد – ایرنا

«مهدی طغیانی» پیش از رایگیری در این باره گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص تصویب شد. خارجیاش را که نگاه میکنید، روسیه و اوکراین به جان هم میافتند و مجازی پر میشود از عکس و فیلمهای ترسناک و غمانگیز، داخلی هم که یک روز سرگرم طرح صیانت و تصویب عجیبوغریب و فوری و فوتی آن هستیم و روز دیگر، حیرتزده از بیمه معده یک بُخُور فضای مجازی! واقف به تفاوتهایش هستم، منتها در زمانهای که هرکسی که کاری میکند، جز از ما بهتران، جز سرمایهدارها که اصلا در گیرودار اینچیزها نیستند، مشکل بیمهای دارد و هرچه فریاد دارد بر سر شرکتهای بیمه میکشد، یکی از اینها یککاره بلند میشود و در مراسمی مجلل و عجیب، معده بُخُور فضای مجازی را بیمه میکند.

درحقیقت یک ائتلاف میان سوپراستارها و اینفلوئنسرها و مولدان فرهنگ سرمایهداری شکل میگیرد که کاری کند ما را از انداختن پروژکتور روی حجم عظیمی از آدمهای باخته پرت کنند. یک نگاهی هم به بیمه تعاون داشته باشیم با شاهکار اخیرش! ماجرای این مدل بیمه کردنها و تبلیغها، چیز جدیدی نیست. هرچند تمام ظاهر آنها تشویق به مصرف است، اما مهمتر این است که ذهن و روح جامعه را و نور پروژکتور صحنه جامعه را از اینکه روی اقشاری که امکان مصرف ندارند و دچار تبعیض شدند، بردارد. مثلا یکی از آنها بعد از اینکه از ایران رفت مدیر سیتی بانک آمریکا شد. هر روز که چشم باز میکنیم، با بمبارانی از اخبار غیرطبیعی و نگرانکننده مواجهیم، آنقدرها که بعد از خواب، انگار دوباره در خوابی از این اخبار و اتفاقات فرومیرویم.

همچنین مدتی بعد از راهاندازی شرکت، پاساژی را در محله گلوبندک تهران با طرحی از خودش احداث کرد که بعدها آن را «استاندارد» نامید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه این کارخانه با نشان تجاری(برند) در حوزه بین الملل مشهور و دارای شعبات متعدد است، افزود: این کارخانه با آن نام و آوازه و ظرفیتی که داشت، میتوانست نقش بسزایی در سودآوری برای بازنشستگان و همچنین خدمت به تولید کشور داشته باشد. منتها در کشور ما که بیمهها، غالبا پر از مسائل و مطالبات عمومی و کلی هستند، این کارها عجیبتر از هرجای دیگری است. درحقیقت سوپراستارهای مصرف جهان تازهبه دوران رسیدگی را برای ما ایجاد میکنند. درواقع ائتلاف سوپراستارهای سرمایهداری از تستر تا رامبد جوان ائتلاف فقط مصرف نیست، بلکه ائتلاف ضدمستضعفان است. او گفت: «سرمایهداری همواره وجه سرکوب و جنگ و بهزور ندارد، درحقیقت وجه مهم از سرمایهداری هژمون شدن و مسلط شدن سرمایه بر ذهن ماست. امیر خراسانی، پژوهشگر و جامعهشناس هم در ادامه و در ارتباط با این ماجرا گفت: «روابط دنیا امروز با پدیدهای مواجه است که نه تولید میکند نه خدمات میدهد و فقط میتوان آدم معروفی شد.

چند مسالهای مورد بحث و بررسی این گزارش است؛ از خود آن بیمه تعاون که کاش اسم و رسمش تعاون نبود، با این کارها، تا حمید سپیدنام و بُخُورهای فضای مجازی و انواع و اقسام بلاگرهایی که تمام شئون متعالی زندگی و جامعه را نشانه گرفتهاند. بوده اعضا و جوارحی از برخی افراد چهرههای بهاصطلاح معروف که در کشورهای دیگر بیمه شده بودند و مدتی هم خبرسازی میشدند. نمیدانم در چه سازوکاری (که البته نباید پیچیده هم باشد) میتوان درآمدهای این افراد را احصا کرد، اما با هر روند و رویهای، روا نیست کارمند و کارگر بیچاره، قبل از اینکه حقوق ماهیانه در حسابش بنشیند، مالیاتش را کسر کنند و این بُخُورها و تبلیغاتچیهای اینستاگرامی، تومنی عایدی برای این مملکت نداشته باشند. به این ترتیب، سیستم سنتی کفش جای خود را به نظام جدید کارخانهای داد و هر ماه افراد جدیدتری وارد کارخانه شدند و کارخانه نیز بزرگ و بزرگتر شد و ایروانی با خرید زمینهای اطراف کارخانه را بزرگتر کرد.